https://sprayberryathletics.com/2018/04/14/2018-2019-athletic-registration-instructions/